Faves comptades

A la 'curva' del Morrot, un barri

En un dels seus millors discos, Romesco, el Gato Pérez cantava: "A la curva del Morrot, cap a mig camí del port, on Montjuïc i el Prat es fonen en terreny guanyat al mar...". Avui la cançó torna a estar de moda davant de la proposta del nou Ajuntament liderat per l’alcalde Xavier Trias i pel seu flamant arquitecte en cap, Vicente Guallart. En efecte, es parla de construir del no-res un nou barri aprofitant una zona portuària, just al Morrot. En sabem ben poca cosa. Però el projecte ja té nom: blau@ictinea. Un nou barri arrova. Aquest cop sembla més residencial que tecnològic. Un dels objectius del projecte pot semblar d’entrada interessant, com seria provar de tancar la ciutat per la banda de mar, però les dificultats són evidents.
Tot el que es pugui dir ara no pot ser més que una certa especulació, però d’entrada sorprèn que, per una banda, s’estigui parlant de canviar la lògica urbanística d’aquests darrers anys i, en canvi, s’apunti com a gran projecte del període la construcció d’un barri que difícilment podrà tenir connexions senzilles amb la trama urbana existent. L’experiència francesa i d’altres indrets ens diu que les zones residencials que queden marginades o aïllades de la resta de la ciutat tenen tendència a convertir-se en un problema.
En aquest cas, entenem que hi ha dues alternatives, les dues no especialment positives. La primera seria pensar en un barri que, des de la seva pròpia concepció inicial, apuntés a un tipus de públic d’alt poder adquisitiu, atret per la proximitat al mar. En aquest cas, la deriva cap a un barri tancat del tipus gated community sembla evident. I si més aviat s’apunta a un barri de barreja amb habitatge social, cosa que semblaria necessària atesa la situació actual, el perill de guetització sembla també clar. Estaria bé, entenem, que aquesta mena de propostes fossin meditades i discutides de manera oberta. El precedent de Diagonal Mar no és precisament fantàstic.
Hauríem de fer cas de la saviesa del Gato Pérez, que acabava la cançó esmentada dient: "Animals, plantes i humans no trobaran la seva pau, rodejats pels soberbis que el món han volgut canviar".