Cròniques insubmises

El colossal augment en Defensa 2018

Pere Ortega, Centre Delàs d’Estudis per la Pau

S'han presentat els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2018 i com cada any analitzem la despesa en Defensa. El primer que cal destacar és que mentre el total de la despesa pública de l'Estat espanyol augmenta un 1,3% en relació al 2017, el del Ministeri de Defensa augmenta un 10,5%, cosa que no passa en cap altre ministeri. I quant augmenta la despesa dels ministeris de l'àmbit social respecte l'any anterior? La sanitat un 3,9%, l'educació un 3% i la cultura un 4,6%. I per combatre aquesta gran xacra que representa l'atur i la precarietat laboral, que sens dubte és el major problema de la societat espanyola, quants recursos es destinen? El Ministeri de Foment  rebrà un paupèrrim augment del 3,9%, quan des de 2008 els crèdits d'aquest ministeri han disminuït un 28%. I els recursos per a infraestructures, la partida més lligada a la creació d'ocupació, un 5,3% i des del 2008 s'han reduït un 63%. Llavors podem concloure, que el Ministeri de Defensa, és, sens dubte, el que més ajuda rep per part del Govern del Partit Popular.

Un increment del 10,5% que en la seva major part es destina a dotar de més crèdit per les partides d'adquisició de nous armaments, en dos àmbits: fer front als pagaments ja compromesos dels Programes Especials d'Armaments (PEA) i destinar més recursos a la R+D per dissenyar i produir nous PEA. Així, les inversions en armes en el 2018 augmenten un espectacular 42,3%, passant de 2.597 M€ en el 2017, a 3.017 M€ el 2018. Passa el mateix  amb la partida de R+D militar: l'any passat es va destinar un total de 461,7 milions i aquest any s'incrementarà en un 46% fins arribar als 678 M€.

Aquest assumpte dels PEA té sumit el Ministeri de Defensa en un caos econòmic pels deutes de més de 30.000 M€ que ha anat acumulant el Ministeri des de l'inici d'aquests programes d'armes (1). Aquest any 2018, Defensa ha assignat al pagament dels PEA un crèdit de 2.164,48 M€.

En aquest pressupost de Defensa, com en anys anteriors, persisteix un engany que amaga la despesa militar real. El pressupost no contempla el cost real de les intervencions militars en l'exterior. Des de l'inici d'aquestes missions, el crèdit per a aquesta partida ha oscil·lat dels zero euros a 14,3 milions, quan, en realitat, sempre ha estat molt superior. El cost final en el 2017 va ser d'1.080 M€ (Comissió de Defensa 16/04/2018). Aquest any, per a que el frau no sigui tan espectacular, s'han habilitat 314,3 M€. Però el Secretari de Defensa, Agustín Conde, va advertir a la Comissió de Defensa que, a la vista dels compromisos adquirits per les missions de les FAS a l'exterior, la despesa a la fi del 2018 no serà inferior a 1.114 M€.

Però hi ha altres despeses, que són inequívocament militars i es troben repartides per altres ministeris i que seguint les indicacions de l'OTAN s'han d'afegir. Com són la despesa de la seguretat social dels militars, la mútua militar, la Guàrdia Civil (un cos militar), els crèdits per R+D a les empreses per produir noves armes (PEA)... I nosaltres afegim la despesa del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), per tractar-se d'un Centre dirigit per militars i on la majoria dels seus membres també ho són. També, la part proporcional dels interessos del deute, doncs si Defensa destina una part important del seu pressupost a inversions, i per finançar-les, Hisenda emet deute públic, és de rebut que els interessos que genera l'endeutament en Defensa es considerin, en la seva proporció, despesa militar. Així, el resultat final és que la despesa militar de l'Estat espanyol que es presenta per a la seva aprovació al Congrés de Diputats per 2018 és de 19.926,36 milions d'euros. Més del doble que el del Ministeri i els seus Organismes Autònoms que és de 9.635,7 M€. El que representa una despesa militar diària de 54,6 milions, i que cada habitant de l'Estat hagi de desemborsar anualment 428 euros per contribuir a la defensa del territori espanyol.

Un colossal augment de la despesa militar que ve a confirmar el que ja va anunciar la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal: el govern del Partit Popular farà un esforç per complir amb l'acord de la sessió de l'OTAN de Gal·les de setembre de 2014, d'aconseguir el 2% del PIB en despesa militar l'any 2024.

El càlcul sobre què representaria per a Espanya l'any 2024 arribar al 2% del PIB en despesa militar mostra xifres espectaculars. Considerant només la despesa del Ministeri de Defensa de 2017 (8.776,5 milions), i no la resta de despeses militars repartides per altres Ministeris, va ser de 0,75 del PIB, i si es vol aconseguir el 2% s'haurien de destinar 23.403 M€ de la despesa pública a Defensa. Això sense explicar el creixement anual del PIB, que en el 2024 sens dubte serà superior a l'actual, la qual cosa segur situaria la despesa militar en no menys de 25.000 milions anuals. I això també sense explicar la resta de partides repartides per altres ministeris ja detallades que, tenen com a destinació final el manteniment de les FAS, i que farien que la despesa militar d'Espanya se situés per sobre dels 35.000 M€ anuals. La qual cosa representaria superar el 3% del PIB.

Aconseguir la xifra del 2% del PÌB en despesa militar no ve determinada per cap anàlisi empírica, si no que surt dels desitjos dels comandaments militars del Pentàgon que, al costat dels interessos de directius i accionistes de les indústries militars, pressionen al govern dels Estats Units per a que el seu president, sigui republicà o demòcrata, pressioni al seu torn a la resta dels països aliats perquè augmentin la despesa militar. Una insistència per a que Europa faci augmentar la despesa militar, que segur està determinada per l'interès dels EUA a afavorir la seva pròpia indústria militar i les seves vendes d'armes a Europa i a la resta del món, doncs els EUA són el principal fabricant i exportador d'armes del planeta, i qualsevol augment de la despesa militar beneficiarà la seva indústria.

L'oposició política al Congrés de Diputats aprovarà aquests pressupostos? (Continuarà).

(1) Per saber més sobre els PEA consultar, Ortega, Pere, La bombolla de les armes i la indústria militar a Espanya, Informe 33. http://www.centredelas.org/images/informes_i_altres_pdf/informe33_peas_cast_web_def.pdf